News > Polish (Polski (PL))

Powrót do artykułów prasowych
Ocena ESN: „Inwestowanie w dzieci, polepszanie wyników”

Ocena ESN: „Inwestowanie w dzieci, polepszanie wyników”

W dniach 7-8 maja w Budapeszcie, we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Dzieci i Służb Społecznych odbyła się trzecia ocena prowadzonego przez ESN projektu „Inwestowanie w dzieci”. W trakcie spotkania zajęto się sposobami wdrażania Rekomendacji Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci” w pięciu państwach członkowskich UE.

W trzecim spotkaniu zorganizowanym przez Europejską Sieć Społeczną (ESN) w ramach projektu „Inwestowanie w dzieci, polepszanie wyników” udział wzięli przedstawiciele służb pomocy dzieciom pracujący na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym z Węgier, Rumunii, Portugalii, Włoch i Belgii. Celem spotkania było omówienie sposobu wdrażania Rekomendacji Komisji Europejskiej „Inwestowanie w dzieci, przerwanie cyklu marginalizacji”. Wydarzenie zainaugurował Károly Czibere, sekretarz stanu ds. spraw społecznych i integracji społecznej w Ministerstwie Zasobów Ludzkich. Podkreślił on znaczenie tego, iż spotkanie zorganizowane zostało właśnie na Węgrzech oraz wagę inwestycji w kapitał ludzki, szczególnie w dzieci. Inwestycje te nazwał sprawą wagi narodowej dla Węgier i potwierdził swoją wolę prowadzenia działań na rzecz zwiększenia odsetka dzieci korzystających z systemu edukacji i opieki dziecięcej.

Głównymi elementami spotkania były trzy sesje – powody inwestowania w dzieci na poziomie europejskim, krajowe perspektywy dotyczące jakości usług na rzecz dzieci i identyfikacji luk w krajowych systemach pomocy dzieciom, oraz propozycje dotyczące dalszego rozwoju polityki i usług na rzecz dzieci.

Z perspektywy europejskiej

Do udziału w pierwszej sesji zaproszono przedstawicieli OECD, Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Polityki Społecznej oraz ESN w celu przeprowadzenia dyskusji dotyczącej bazy dowodów związanych z inwestowaniem w skuteczne programy i usługi na rzecz dzieci. Choć wszystkie pięć krajów poczyniło postępy w implementacji Rekomendacji, w świetle raportów Komisji Europejskiej z 2015 roku nadal widać miejsca, w których można wprowadzić ulepszenia. ESN przygotowało dokładne analizy podstawowych wyzwań, przed którymi stoją poszczególnej państwa członkowskie. Jednocześnie dyskutowano na temat propozycji Nory Milotay (KE) dotyczącej ram jakości Edukacji i Opieki Dziecięcej oraz analizy Oliviera Thévenon (OECD) dotyczącej różnic pomiędzy poziomem dobrostanu w poszczególnych krajach, czego efektem jest nasz artykuł „Inwestowanie w usługi na rzecz dzieci, polepszanie wyników: perspektywa europejska”.

Krajowe perspektywy

Następnie w trakcie spotkania przyjrzano się organizacji służb pomocy dzieciom w pięciu ocenianych krajach. Ich delegacje udostępniły uczestnikom dane dotyczące ilości dzieci korzystających z systemu opieki oraz odsetka dzieci korzystających z pomocy społecznej dla dzieci oraz systemu edukacji i opieki dziecięcej w podziale na kategorie wiekowe: 0-3 lat oraz powyżej 3 lat. Wszystkie prezentacje potwierdziły fakt, iż we wszystkich krajach istotny odsetek dzieci nadal przebywa w systemie opieki instytucjonalnej.

Skoncentrowanie się na stronie technicznej oraz oparcie się na dokładnych danych pozwoliło delegacjom na dokładne opisanie wyzwań, które przed nimi stoją, czyli m.in.:

• Portugalia: problemy z jakością
• Belgia: problemy z dostępnością usług w miastach
• Rumunia: problemy związane z wykluczeniem społecznych oraz wysoki poziom ubogich pracujących
• Włochy: ubóstwo zdrowotne oraz ubodzy pracujący
• Węgry: ograniczenie dostępności systemu edukacji dziecięcej i opieki dola dzieci w wieku 0-2 lata oraz różnice pomiędzy poszczególnymi regionami.

Osoby zainteresowane dokładną analizą pozytywnych trendów oraz wyzwań, przed którymi stoją poszczególne kraje zapraszamy do lektury artykułu „Inwestowanie w usługi na rzecz dzieci: pozytywne trendy i wyzwania w poszczególnych krajach”.

Propozycje dotyczące rozwoju programów i usług

Końcowym elementem spotkania był okrągły stół, którego tematem były propozycje dotyczące kierunków zmian w polityce i usługach dotyczących dzieci – przedstawiciele rządów pięciu krajów członkowskich biorących udział ocenie mówili o konieczności zajęcia się problemem ubóstwa i dobrostanu dzieci w ramach opartej na dowodach, wielowymiarowej i wielopoziomowej polityki, której priorytetami byłyby dostępność i jakość usług, treningi pracy socjalnej oraz użycie Funduszy Strukturalnych w celu świadczenia usług prewencyjnych oraz usług w ramach opieki środowiskowej.

Co dalej?

Spotkanie zakończyło się sukcesem, gdyż dostarczyło delegacjom z krajów członkowskich jedynej w swoim rodzaju platformy do podzielenia się poczynionymi postępami we wdrażaniu Rekomendacji. W najbliższych miesiącach ESN będzie pracował nad stworzeniem profili krajów i propozycji dotyczących rozwoju polityki oraz usług na rzecz dzieci w krajach biorących udział w projekcie

Więcej informacji i materiałów dotyczących Oceny Systemów Pomocy Dzieciom można znaleźć na naszej stronie.

Członkowie ESN mogą obejrzeć prezentacje osób przemawiających na spotkaniu w Strefie Członkowskiej.