News > Polish (Polski (PL))

Powrót do artykułów prasowych
Aktywne starzenie się osób starszych

Aktywne starzenie się osób starszych

W trzecim spotkaniu Grupy Roboczej ESN ds. starzenia się i opieki udział wzięli przedstawiciele rządów i samorządów z ośmiu krajów. Celem spotkania było przeprowadzenie dyskusji na temat europejskiej i krajowej polityki dotyczącej starzenia się oraz praktyk związanych z aktywnym starzeniem się.

Grupa Robocza ESN ds. starzenia się i opieki

Trzecie spotkanie Grupy Roboczej ESN ds. starzenia się i opieki odbyło się w Sewilli (Hiszpania) w dniach 8-9 września. Gospodarzem spotkania był członek ESN – Regionalne Ministerstwo Równości i Polityki Społecznej Rządu Regionalnego Andaluzji. W ciągu tych dwóch dni uczestnicy z ośmiu krajów (Austria, Belgia, Islandia, Niemcy, Łotwa, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania) rozmawiali na temat europejskiej i krajowej polityki dotyczącej starzenia się oraz praktycznych działań wspomagających samodzielność osób starszych i promujących ich partycypację społeczną.

Inicjatywy europejskie dotyczące aktywnego starzenia się

Według WHO, aktywne starzenie się pozwala ludziom wykorzystywać swój potencjał w celu osiągnięcia fizycznego, społecznego i umysłowego dobrostanu w trakcie całego swojego życia. Rola lokalnych publicznych służb społecznych jest kluczowa, gdyż to one wprowadzają w życie działania związane z aktywnym starzeniem się, których celem jest wspieranie tych osób starszych, które wymagają pomocy w celu ich integracji społecznej i umożliwienia im podwyższenia jakości ich życia.

Uczestnicy rozmawiali również o użyciu Indeksu Aktywnego Starzenia się (Active Ageing Index), zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. Jest narzędzie mierzące, w jakim stopniu osoby starsze mogą wykorzystać pełen swój potencjał, jeśli chodzi o zatrudnienie, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz samodzielne życie. W trakcie spotkania przedstawiono jeszcze dwie inicjatywy europejskie: AFE INNOVNET - projekt, którego celem jest rozwój infrastruktury przyjaznej osobom starszym, oraz ICT-AGE, - projekt badawczy, który promuje technologie pozwalające osobom starszym na samodzielne życie w ich dotychczasowych miejscach zamieszkania.

Krajowe i regionalne ramy pomocy zintegrowanej

W większości krajów istnieją wytyczne na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym promujące inicjatywy, których celem jest opóźnienie potrzeby świadczenia pomocy długoterminowej w instytucjach opiekuńczych oraz wspomaganie aktywnej partycypacji osób starszych.
Na przykład Andaluzyjska Biała Księga Aktywnego Starzenia się ma na celu promowanie partycypacji, zdrowego życia, bezpieczeństwa i kształcenia ustawicznego. W całej Andaluzji powstało 168 „Centrów Aktywnej Partycypacji”, które obejmują swoim obszarem działania ponad 600,000 ludzi. Odwiedziliśmy jedno z centrów, które znajdowało się w Sewilli, gdzie poznaliśmy zakres prowadzonych tam działań społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, ich programów promocji zdrowia, działań samopomocowych, usług doradczych, świadczonych porad oraz programów wolontariackich.

Analiza działań praktycznych dotyczących aktywnego starzenia się

Analiza przykładowych praktyk (wskazanych przez członków grupy roboczych) wykazała, że lokalne publiczne służby społeczne pełnią istotną rolę w kształtowaniu wspólnot lokalnych, które są w stanie odpowiedzieć na potrzeby starzejącej się populacji. Przyjrzeliśmy się również praktykom skoncentrowanym na wolontariacie, opiece nad osobami z demencją, biurom porad obywatelskich, zapobiegania i rehabilitacji.
Podczas spotkania uczestnicy podkreślali, że władze lokalne są czynnikiem sprzyjającym tworzenie dobrze zintegrowanych wspólnot, gdy włączają w swoje działania zarówno pojedynczych obywateli, jak i różnorodnych organizacji. Istnieje zatem istotny potencjał, który może zostać uruchomiony dzięki włączeniu osób starszych w proces podejmowania decyzji oraz dostarczania usług pomocowych. Aby dowiedzieć się, jak wdraża się takie usamodzielniające i aktywizujące podejście przyjrzeliśmy się bliżej, jak menedżerowie służb społecznych szkolą swoich pracowników w zakresie zarządzania zmianą. Nasze analizy wskazują także, że kluczową sprawą jest stosowanie podejścia zapobiegawczego, choć wielu z uczestników wspominało, iż stają wtedy wobec problemów związanych z ewaluacją efektywności programów zapobiegawczych, pomimo tego, że informacje dotyczące efektów ich działań pomogłyby im przekonać decydentów do inwestowania w takie właśnie środki pomocowe.

Źródła

  • Wkrótce zostanie opublikowany raport zawierający analizę polityki dotyczącej starzenia się, a wszystkie praktyki zostaną udostępnione w naszej Bibliotece Praktyk
  • Członkowie ESN mają dostęp do wszystkich źródeł po zalogowaniu się do Obszaru dla członków