Hyppää pääsisältöön

Lokalne służby socjalne w większości krajów europejskich mają ustawowy obowiązek wspierania dzieci ubiegających się o azyl bez opieki i pomagania rodzinom migrantów w integracji społecznej. Ponad 160 specjalistów pracujących w sektorze usług socjalnych w 21 krajach europejskich spotkało się podczas niedawnego seminarium zorganizowanego przez Europejską Sieć Społeczną (ESN), aby przedyskutować wyzwania stojące przed publicznymi usługami społecznymi w zakresie promowania integracji dzieci migrantów i ich przejścia do dorosłości. Dotyczyło ono również innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk na szczeblu lokalnym.


ESN wybrał Szwecję na seminarium jako wyraz uznania dla wysiłków szwedzkich służb socjalnych na rzecz przyjęcia i wspierania dzieci bez opieki oraz uchodźców uciekających przed wojną i prześladowaniami. Otwierając seminarium, minister Åsa Regnér podkreśliła, że "kryzys migracyjny pomógł nam zrozumieć kluczową rolę, jaką usługi socjalne odgrywają we wspieraniu osób najbardziej narażonych". Uczestnicy dowiedzieli się, że Febe, dziecko bez opieki, wspierane przez służby socjalne w Wielkiej Brytanii, mówi o tym, jak chce zostać pielęgniarką, by pomagać innym. Febe powiedział, że usługi społeczne pomogły mu w dostępie do edukacji i mieszkalnictwa, które przyczyniły się do jego integracji.


Jednakże, Anna-Maria Corazza Bildt Poseł do Parlamentu Europejskiego twierdziła jednak, że "Europa stoi w obliczu kryzysu integracyjnego, a wszystkie państwa członkowskie powinny wykazać się solidarnością i wypełnić obowiązek przyjęcia uchodźców ubiegających się o azyl".  Raquel Cortes-Herrera z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia w Komisji Europejskiej zasugerował możliwość zaostrzenia uwarunkowań ex ante (warunków, które rządy krajowe muszą spełnić, aby uzyskać dostęp do funduszy UE) i powiązania ich z wypełnianiem obowiązków w dziedzinie migracji. 


Mimo że prawo międzynarodowe stanowi, że zatrzymanie powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych okolicznościach, Astrid Podsiadlowski z Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) podkreśliła, że dzieci przebywają hotspotach w dalszym ciągu wymagają nadzoru ochrony w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Jak podkreśliłem w innych artykułach, dzieci bez opieki muszą przebywać w gorących punktach wysp greckich znacznie dłużej, niż początkowo przewidywano, ze względu na brak schronisk w Grecji kontynentalnej.


W przypadku przeniesienia dzieci migrantów do komunalnych służb socjalnych, otrzymują one wsparcie w dostępie do podstawowych usług, takich jak wsparcie opiekunów, opieka zdrowotna i edukacja. Opiekunowie (fachowcy lub wolontariusze) mogą pomóc dzieciom w poruszaniu się po usługach. Migracji (IOM) opisał niedawny program wsparcia w greckich obozach dla wspierania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dzieci bez opieki, dzięki któremu 518 dzieci otrzymało wsparcie psychologiczne. Według badań przeprowadzonych z udziałem dzieci bez opieki w krajach skandynawskich, uczestnictwo w szkole jest najważniejszym czynnikiem zapewniającym ich pomyślną integrację społeczną.


Edukacja i integracja na rynku pracy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznej integracji społecznej dzieci i młodzieży imigrantów. Dowiedzieliśmy się o znaczeniu dopasowania szkoleń i rozwoju umiejętności do wieku, w którym przybywa młodzież ze środowisk migracyjnych, oraz o innowacyjnym podejściu do promowania ich przejścia do dorosłości. Szwedzkie szkoły średnie ludowe dla uczniów szkół średnich są otwarte dla młodych imigrantów bez opieki dzięki specjalnym umowom z gminami. Zapewniając mentora, a także doradztwo i wsparcie dla dzieci bez opieki. W Antwerpii (Belgia) Curant jest służbą finansowaną z Funduszu UE na rzecz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), łączącą młodych uchodźców w wieku od 18 do 24 lat z flamandzkimi młodymi "kolegami" w celu wspierania uchodźców w ich przejściu do dorosłości.


Wiedeńskie Kolegium Młodzieżowe jest udaną współpracą między austriackimi publicznymi służbami  zatrudnienia a organizacjami pozarządowymi, finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest on dostępny dla 1000 studentów, z których 500 to osoby ubiegające się o status uchodźcy. Wszystkie one mają indywidualny plan obejmujący wsparcie językowe w języku niemieckim, edukację i wsparcie rynku pracy.


Problemy, z którymi borykają się dzieci pozbawione opieki, są zbyt często rozwiązywane z perspektywy migracji, a nie ochrony dzieci. Uczestnicy uznali, że stworzyło to wyzwania dla opieki społecznej i ochrony najbardziej narażonych dzieci migrantów ze względu na opóźnienia w mianowaniu opiekunów, niepewność związaną z wynikami procedur ubiegania się o azyl lub trudności w dostępie do specjalistycznej opieki zdrowotnej.


W czasie kryzysu wszystkie agencje powinny działać razem, aby właściwie opiekować się dziećmi. Uczestnicy uznali trudności w znalezieniu staży dla wszystkich dzieci bez opieki oraz w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia młodym migrantom w ich przejściu do dorosłości. Zgodzili się jednak, że właściwe rozwiązanie tego problemu wymaga usytuowania dzieci w centrum uwagi, jak również partnerstwa i współpracy między wszystkimi zaangażowanymi agencjami.