Salta al contenuto principale

Pracovní skupina ESN

Pracovní skupina ESN pro leadership, výkon a inovaci v prosinci 2012 uspořádala mimořádné zasedání týkající se praxe založené na důkazech. Člen skupiny John Powell (Velká Británie) řekl: „Jako zákazník chci koupit služby, které budou kvalitní, účinné a efektivní“, zatímco Karine Lycops (Belgie) řekla, že potřebuje silnější znalostní základnu pro svá jednání s regionálními politiky. To bylo také důležité pro Bruna Marcata (Itálie), jehož služba se v roce 2012 musela vyrovnat se snížením rozpočtu o 4% a s dalším snížením pro rok 2013. Alfonso Lara Montero, pracovník ESN pro politiku a průzkum zasedání zahájil tím, že přezkoumal typy dat, jaká jsou potřebná k vypracování strategií postavených na znalostní základně, jak nové praktiky mohou posloužit jako důkaz toho, co funguje a jaké překážky existují při aplikaci důkazů.

Institut pro znamenitost v sociální péči (The Social Care Institute for Excellence – SCIE) ve Velké Británii je agentura zasazující se o zlepšování služeb, která provozovatelům služeb poskytuje důkazy. Tato agentura identifikovala pět typů znalostí: organizační, provozní, uživatelské, výzkumné a znalost komunitní politiky. Rámec hodnocení důkazů Institutu pro znamenitost v sociální péči rozeznává šest aspektů:

  1. Transparentnost – nabízí možnost kontroly?
  2. Přesnost – jsou spolehlivé?
  3. Účelnost – vyhovují pro dané účely?
  4. Užitečnost – jsou vhodné k použití?
  5. Správnost – jsou zákonné a etické?
  6. Dostupnost – jsou snadno pochopitelné?

Sarah Carr z Institutu pro znamenitost v sociální péči nám vysvětlila smysl jejich práce a vyjádřila potřebu zpřístupnit výsledky výzkumu profesionálním poskytovatelům služeb a uživatelům. Marie-Paule Martin-Blachais (Francie) uvedla, že je možná třeba znalostní základnu zahrnout do vzdělávání profesionálních pracovníků v sociálních službách, aby tím bylo zajištěno, že tito pracovníci budou vnímat důkazy a budou jim otevření.

Evropská aliance pro rodinu vytvořila databázi „praktik, které fungují“ pro rodiny. Hoorens Stijn z organizace RAND Europe tento model popsal v hlavních rysech a vysvětlil, že praxe musí ukázat důkazy efektivnosti, přenosnosti a udržitelnosti, aby mohla být uznána jako „nejlepší praxe“. Pokud prokazuje efektivnost a přenosnost nebo udržitelnost, potom je označena jako „slibná praxe“. Dále také zdůraznil, že je obzvláště důležité rozvinout tuto praxi postavenou na znalostní základně v současné ekonomicky obtížné době, protože „požadavek hospodařit s veřejnými finančními prostředky hospodárně je ještě naléhavější“.

Kromě testování stávajících postupů sociální služby musí také vytvořit nové modely pro uspokojení nových sociálních potřeb nebo aktuálních potřeb lepším způsobem. Evropská komise uznala, že je také potřebná „sociální inovace“ a její Předsednictvo evropských politických poradců Bureau of European Policy Advisors (BEPA): v roce 2010 zveřejnilo zprávu „Posílení moci lidí, posílení změny (Empowering People, Driving Change)“. Jedna z autorek této zprávy, Agnès Hubert, zdůraznila, že „sociální inovace“ musí být sociální ve svých cílech a prostředcích. Poznamenala, že sociální inovaci podporuje řada programů EU, aniž by tak byly označeny; sociální služby jsou prokazatelně také činiteli sociální inovace, často aniž by to zveřejňovaly.

Generální ředitel ESN John Halloran na závěr řekl, že vedle sociálních hodnot, profesionální etiky, lidských práv, politických priorit a ekonomické reality, se výzkum a důkazy mohou stát novou hybnou silou pro vývoj politiky a navrhovaných modelů služeb. Karine Lycops dodala, že „dobří manažeři by měli hledat důkazy“, protože pracovníci v předních liniích pro to nemusejí mít dostatek času. Výzkumníci mohou mít zájem o hodnocení programů, které trvají několik let, ale v praxi profesionálové, kteří pracují s uživateli, potřebují mít krátkodobé cíle a ukazatele, aby mohli sledovat výkonnost.

Zdroje