Budowanie partnerstw w celu poprawy jakości życia było tematem przewodnim dorocznej konferencji Europejskiej Sieci Społecznej (ESN), która odbyła się w dniach 6-8 lipca 2015 roku. 23. Konferencja Służb Społecznych, w której wzięło udział ponad 400 uczestników z 32 krajów, zarówno europejskich, jak i z Kanady i Australii, zgromadziła menedżerów służb społecznych, osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki społecznej, praktyków, osoby korzystające ze wsparcia, naukowców oraz przedstawicieli sektora prywatnego, którzy dyskutowali na temat sposobu, w jaki różne rodzaje partnerstw mogą przynieść najlepsze rezultaty zarówno dla osób korzystających ze wsparcia, jak i dla całego społeczeństwa.


Otwierając konferencję Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych podkreśliła, że „usługi społeczne stanowiły istotną inwestycję na rzecz mieszkańców Europy, a dostarczanie zintegrowanych usług społecznych było kluczowe dla świadczenia efektywnego wsparcia osobom potrzebującym”. Rozwijając myśl komisarz, luksemburska minister ds. rodziny i integracji Corinne Cahen podkreśliła rolę partnerstw w tworzeniu bardziej efektywnych usług społecznych oraz odniosła się do priorytetów Prezydencji Luksemburskiej, która rozpoczęła się pierwszego lipca: „Potrzebujemy nowych partnerstw, sieci oraz bardziej efektywnych służb społecznych. W ten sposób polepszymy jakość życia mieszkańców Unii i zbudujemy prawdziwie społeczną Europę”. W trakcie konferencji pojawiły się trzy tematy kluczowe dla skutecznej budowy partnerstw w celu poprawy jakości życia ludzi: podejście oparte na cyklu życia, partnerstwa lokalne oraz rola technologii w budowaniu partnerstw.


Podejście oparte na cyklu życia


Od wczesnej młodości do późnych lat życia, władze mogą zwiększać efektywność swoich działań na rzecz pojedynczych ludzi, ich rodzin oraz całych społeczności dzięki przełamywaniu barier i eliminacji fragmentacji wysiłków. W trakcie prezentacji podkreślano również wagę włączania w ten proces i jego współtworzenia przez istotnych interesariuszy ze środowisk naukowych oraz spośród praktyków i osób korzystających ze wsparcia.
Podczas konferencji można było się również zapoznać się z Programem Interwencji Zapobiegających Instytucjonalizacji we Włoszech, który skupia się na wspieraniu rodziców w przypadku istnienia podejrzeń dotyczących zaniedbywania dzieci za pomocą wsparcia świadczonego przez przedstawicieli różnych profesji pomocowych oraz stosuje podejście integrujące działania władz publicznych, służb społecznych oraz samych rodzin. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o tym, jak służby zatrudnienia i służby społeczne współpracują ze sobą w Niemczech, na przykład w przypadku systemów jednego okienka w lokalnych agencjach zatrudnienia dla młodych czy pracy menedżerów przypadku. Można było również posłuchać opinii Holenderskiego Centrum Opieki Długoterminowej na temat wyzwań związanych z integracją opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w przypadku osób ze stałymi potrzebami z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.


Partnerstwa lokalne


Konieczność tworzenia partnerstw pomiędzy lokalnymi służbami podkreślana była podczas całej konferencji, a szereg inspirujących praktyk ilustrował ostatnie zmiany, jakie zaszły na tym polu w Europie. W Szkocji, partnerstwo pomiędzy CELSIS (Centrum Doskonalenia Opieki nad Dziećmi), rządem Szkocji oraz władzami samorządowymi okazało się kluczem do ograniczenia niepotrzebnych opóźnień oraz zwiększenia poczucia stałości u dzieci pozostających w pieczy zastępczej.


Belgijskie miasta - Antwerpia, Bruges, Ghent i Mechelen - zaprezentowały przykłady wspólnych „aktywnych działań społecznych” prowadzonych przez lokalne departamenty służb społecznych w celu zwalczania ubóstwa wśród dzieci, ochrony rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz tworzenia sieci społecznych dla osób starszych. W Kampanii we Włoszech dwadzieścia osiem gmin wdrożyło Zunifikowany Punkt Dostępowy, dzięki któremu osoby korzystające ze wsparcia mogły liczyć na skoordynowaną pomoc ze strony zespołu interdyscyplinarnego, który udzielał jej po przeprowadzeniu oceny potrzeb osoby wymagającej wsparcia.#


Rola technologii


Władze publiczne coraz częściej współpracują z sektorem IT tworząc rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia zintegrowanych odpowiedzi na coraz bardziej skomplikowane potrzeby osób korzystających ze wsparcia. Przykładami takich działań wskazanymi na konferencji były, między innymi, Breeze-e, System Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems - GIS) oraz rozwiązania mobilne.


Stworzony przez Radę Hrabstwa Northamptonshire i firmę prywatną, Breeze-e jest portalem dla osób korzystających ze wsparcia zapewniającym bezpieczne środowisko, w którym udostępnione są informacje dotyczące usług pomocowych dostępnych w Northamptonshire oraz instytucji, które je świadczą, pozwalając osobom poszukującym usług pomocowych wybrać te, które odpowiadają ich wymaganiom. GIS, stworzony przez Esri, używany jest z kolei przez lokalne służby społeczne do analizy danych i podejmowania decyzji na ich podstawie. Firma Diona poprowadziła warsztat, w trakcie którego wyjaśniono sposoby wdrażania rozwiązań korzystającym z telefonów i tabletów w celu poprawy komunikacji pomiędzy pracownikami socjalnymi a klientami.


Na przyszłość


W ostatnim okrągłym stole konferencji udział wzięli przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów i samorządów oraz krajowych stowarzyszeń menedżerów służb społecznych, którzy dyskutowali na temat przesłania dotyczącego przyszłego kształtu służby społecznych:


  • Na poziomie europejskim konieczne jest podejście zintegrowane w celu zapewnienia wysokiej pozycji integracji społecznej na liście priorytetów.

  • W pracach Komitetu Ochrony Społecznej niezwykle ważnym jest zajęcie się nie tylko wymianą, ale skoncentrowanie się na monitoringu w celu zagwarantowania efektywności prowadzonych polityk.

  • Zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnym grupy łączące przedstawicieli różnych instytucji są ważnym elementem sprzyjającym tworzeniu się partnerstw.

  • W przypadku służb publicznych koncentracja uwagi na jednostkach i lokalnych społecznościach, w których żyją, jak również zaangażowanie wszystkich służb stanowią klucz do osiągania lepszych wyników.