W wyniku kryzysu, Komisja Europejska zaczęła wzywać Państwa Członkowskie do modernizacji swoich systemów państwa opiekuńczego, a w Pakiecie Inwestycji Społecznych z 2013 roku uznała, iż konieczne jest testowanie działań i usług społecznych w celu wspierania tych, które są najbardziej skuteczne.


Powyższe wydarzenia stanowiły tło, na którym Europejska Sieć Społeczna (ESN) otworzyła nowy kierunek swoich prac koncentrujący się na praktyce opartej na dowodach, która przyjęła formę Panelu Dowodów Stosowanych (Panel on Applied Evidence), który rozpoczął swoją działalność w roku 2014.


Definiowanie praktyk opartych na dowodach


Praktykę opartą na dowodach można zdefiniować jako kombinację dobrze zbadanych przykładów praktyk z potwierdzonymi doświadczeniami, zasadami etyki, preferencjami osoby korzystającej ze wsparcia oraz jej kultury, która to kombinacja używana jest jako informacja stanowiąca podstawę do planowania i dostarczania odpowiednich usług.


Kolejnym tematem do rozważenia jest to, jak zagwarantować użyteczność i niezależność zebranych dowodów. Panel ESN określił, iż najlepszą praktyką jest tutaj włączenie w proces zbierania dowodów wszystkich istotnych interesariuszy, włączając w to badaczy, praktyków i osoby korzystające z usług, już na wczesnym stadium prac.


Dwa studia przypadku: Dania i Holandia


Duńska Krajowa Rada Służb Społecznych otrzymała zadanie stworzenia duńskiej izby rozrachunkowej w celu zwiększenia administracyjnych i organizacyjnych możliwości wykorzystania dowodów, co powinno rozwiązać problemy związane z długością ścieżki implementacyjnej pomiędzy sformułowaniem polityki a dostarczeniem związanych z nią usług.


Holenderskie centrum rozwoju społecznego MOVISIE zastosowało odmienne podejście do praktyki opartej na dowodach, koncentrujące się wokół rozwoju finansowanej przez rząd bazy danych interwencji z zakresu pracy socjalnej, które oparte są na dowodach. W skład bazy wchodzi 250 programów, jest ona zorganizowana na bazie trzech „poziomów oceny” - od mocnych przesłanek, w tym wyników losowych prób kontrolnych, do pierwszych wskazań wraz z ich oceną teoretyczną.


Wnioski


Dowody na efektywność i ekonomiczność poszczególnych działań mogą pozwolić osobom decydującym o kształcie polityki społecznej oraz kadrze kierowniczej na oparte na dowodach planowanie zarówno polityki, jak i konkretnych działań. Podejście to może potencjalnie podwyższyć jakość usług oraz skoncentrować je na najistotniejszych dla osób korzystających z opieki obszarach, jednocześnie zapewniając, iż działania będą prowadzone w sposób ekonomiczny z punktu widzenia ograniczeń budżetowych. Mimo tego, takie podejście również nie jest pozbawione wyzwań, włączając w to konieczność zapewnienia dokładności zbieranych danych, kwestię dzielenia się wiedzą, koordynację oraz przydatność zebranych danych.


Co dalej?


ESN będzie kontynuować swoje prace dotyczące polityki opartej na dowodach również w tym roku podczas nadchodzącego przeglądu modeli oceny programów służb społecznych oraz w trakcie forum, w którym udział wezmą zarówno badacze, jak i praktycy. Efektem działań ESN będzie kolejny raport, w którym znajdą się najważniejsze wyniki prac oraz zestaw wskazówek dotyczących modelu, który zostanie przetestowany przez kluczowych interesariuszy. Dalsze informacje oraz aktualności dostępne są na naszej stronie w dziale „Dowody i Innowacje”.