Pereiti į pagrindinį turinį

This article is also available in englishespañol, Deutsch, français, italiano, and polski.

W dniu 22 listopada Komisja Europejska opublikowała Jesienny Pakiet Europejskiego Semestru na rok 2018, który jest pierwszym krokiem w rocznym cyklu koordynacji polityki gospodarczej i społecznej między państwami członkowskimi a Komisją.

Roczna Wizja Wzrostu Gospodarczego (AGS - Annual Growth Survey) opracowana przez Komisję jest główną częścią Jesiennego pakietu. W dokumencie rocznej analizy wzrostu gospodarczego Komisja określa ogólne priorytety gospodarcze i społeczne UE na nadchodzący rok.

Najważniejsze priorytety zgodnie z roczną wizją wzrostu gospodarczego

Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego rozpoczyna się od stwierdzenia, że gospodarka UE stale rośnie, przy bezrobociu na poziomie 7,5 %, zbliżonym do poziomu sprzed kryzysu. Podczas gdy ubóstwo i wykluczenie społeczne zaczęły się zmniejszać, ożywienie gospodarcze nie dociera do wszystkich grup społecznych. Państwa członkowskie podejmują działania mające na celu lepszą integrację grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Jednakże należy również dążyć do zwalczania wzrostu nierówności. Choć w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego nie uwzględniono tej kwestii bezpośrednio, wysoki poziomy nierówności zmniejsza wydajność gospodarki i potencjału zrównoważonego wzrostu.

Niedawno zatwierdzony Europejski Filar Praw Socjalnych (EPSR - European Pillar of Social Rights) jest silnie obecny w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego. Komisja opowiada się za tym, by państwa członkowskie wykorzystywały EPSR jako kompas do celów poradnictwa w zakresie polityki społecznej. Większy nacisk na kwestie społeczne, związany z zasadami EPSR, jest zjawiskiem pozytywnym, biorąc pod uwagę, że ESN wzywała do nadania większego priorytetu kwestiom społecznym w poprzednich cyklach Semestru.

Określając priorytety społeczne, Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego podkreśla potrzebę wprowadzenia odpowiednich systemów świadczeń, aby wspierać tych, którzy nie dysponują wystarczającymi zasobami. Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego zwraca również uwagę na potrzebę przystępnych cenowo, dostępnych i wysokiej jakości usług, takich jak opieka nad dziećmi, edukacja, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i długoterminowa. Udostępnianie mieszkań socjalnych i pomocy mieszkaniowej jest również wskazane jako niezbędne dla ochrony osób szczególnie narażonych bezdomnością.

Na tej podstawie Komisja promuje łączenie zatrudnienia i środków integracji społecznej, które mogą pomóc wszystkim słabszym grupom społecznym. Ponadto w rocznej analizie wzrostu gospodarczego stwierdza się, że wiele osób napotyka bariery na rynku pracy, w tym dyskryminację lub brak odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych.

Niemniej jednak Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego podkreśla, że w wielu państwach członkowskich reformy strukturalne pozostają niepełne, a realizacja zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich (CSR - Country-specific Recommendations) zbyt często jest niejednolita. Zostało to podkreślone w niedawnym sprawozdaniu ESN na temat Europejskiego Semestru, a także w pytaniu, czy CSR są ukierunkowane na dyscyplinę makroekonomiczną, redukcję deficytu i włączenie społeczne poprzez zatrudnienie. Dlatego też członkowie Grupy domagają się zwrócenia większej uwagi na utrzymujące się ryzyko pogłębienia nierówności i pogodzenia priorytetu redukcji deficytu z odpowiednim poziomem wydatków socjalnych.

Spojrzenie poza zatrudnienie jako wsparcie integracji społecznej

W całym dokumencie Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego Komisja silnie łączy zatrudnienie z integracją społeczną, stwierdzając na przykład, że zatrudnienie "pozostaje najlepszym narzędziem wychodzenia z ubóstwa i wykluczenia społecznego".

ESN od dawna w swoich pracach nad Europejskim Semestrem opowiadała się za szerszym spojrzeniem Komisji na integrację społeczną, wykraczającym poza kwestie zatrudnienia.

Mimo to, Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego w 2018 r. odnosi się bardziej bezpośrednio do potrzeby promowania jakości i dostępności szeregu innych usług wsparcia. ESN wyraża nadzieję, że Komisja będzie w dalszym ciągu priorytetowo traktować kwestie społeczne na kolejnych etapach Europejskiego Semestru 2018, ostrzegając jednocześnie, że odpowiedzi na kwestie społeczne nie powinny być nierozerwalnie związane z zatrudnieniem.

ESN z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja uznała potrzebę zwiększenia skuteczności Gwarancji dla Młodzieży poprzez dotarcie do młodych ludzi, którzy najbardziej jej potrzebują. W artykule opublikowanym w brytyjskiej gazecie "The Guardian" opowiadałem się za wzmocnieniem Gwarancji dla Młodzieży poprzez ustanowienie gwarancji opieki, przeznaczonej specjalnie dla młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby przedwcześnie porzucające naukę, młodociani przestępcy, młodzi imigranci i młodzi ludzie kończący opiekę.

Łączenie Europy ze społecznościami lokalnymi

ESN analizuje Europejski Semestr od 2014 r. za pośrednictwem grupy referencyjnej reprezentującej lokalne publiczne usługi socjalne. W najnowszym sprawozdaniu rocznym zatytułowanym " Zbliżenie Europy i społeczności lokalnych: priorytety usług społecznych w ramach europejskiego semestru 2018 r." opracowanym na podstawie wkładu Grupy podkreśla się, że pomimo poprawy warunków makroekonomicznych nadal istnieją poważne wyzwania lokalne. Analiza ta dostarczy Komisji cennych informacji na temat sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym w całej Europie, jako że przygotowuje ona kolejny etap Europejskiego Semestru - sprawozdania krajowe, które zostaną opublikowane w lutym 2018 roku. Poniżej znajduje się przegląd kluczowych przesłań raportu.

Wreszcie, Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego wzywa do wzmocnienia roli parlamentów krajowych i partnerów społecznych podczas przygotowywania programów krajowych przez rządy. Komisja nie wspomina jednak o zaangażowaniu władz regionalnych i lokalnych. Grupa referencyjna ESN ds. Semestru uznała brak konsultacji z departamentami ds. społecznych władz regionalnych i lokalnych za kluczowy powód, dla którego nie ma możliwości odpowiedniego wdrożenia. Biorąc pod uwagę fakt, że polityki społeczne zostały zdecentralizowane na rzecz władz regionalnych i lokalnych w większości państw członkowskich, jest to kwestia, którą należy się zająć w celu poprawy wdrażania i zwiększenia poczucia odpowiedzialności za ten proces.

Zasoby