Aktualne problemy w zarządzaniu publicznym służbami społecznymi w Europie


Dobre przywództwo i zarządzanie są podstawą prawidłowego rozwoju publicznych służb społecznych, wdrażanych przez nie działań, jak również osiągania lepszych rezultatów usług realizowanych na rzecz klientów. Bazując na dyskusjach, które odbyły się w ramach grupy roboczej „Przywództwo, skuteczność i innowacja”, Europejska Sieć Społeczna (ESN) przedstawia ostatnią z serii czterech publikacji dotyczących wyzwań oraz szans, z którymi muszą zmierzyć się przywódcy i managerowie publicznych służb społecznych.


W trudnej sytuacji gospodarczej, kiedy liderzy i managerowie sektora publicznego stają przed problemami wynikającymi z rosnących potrzeb i jednoczesnym kurczeniu się dostępnych środków, i muszą podejmować trudne decyzje związane z budżetami i zmianami organizacyjnymi, ważne jest, aby zastanowić się nad tym, jakie cechy, umiejętności i rodzaje wsparcia przydatne byłyby dyrektorom i managerom w celu umożliwienia im dostarczania wysokiej jakości efektywnych usług pomocy społecznej, które przynosić będą trwałe efekty. Jeśli służby społeczne mają działać prawidłowo, konieczni są dobrze wyszkoleni przywódcy i managerowie na wszystkich poziomach po to, by inspirowali i wspierali swoich pracowników, zajmowali się potrzebami osób, korzystających z usług, ułatwiali współpracę pomiędzy sektorami oraz zapewniali efektywne używanie dostępnych zasobów.


Celem publikacji jest ukazanie zarysu postrzegania przywództwa i zarządzania w sektorze służb społecznych oraz wyzwań i szans z nimi związanych. Czerpie ona z ugruntowanych teorii przywództwa publicznego i zarządzania, zajmuje się znaczeniem różnych koncepcji przywództwa (wyznaczanie kierunku, w którym podąża organizacja oraz informowanie o tym) i zarządzania (proces pozwalający organizacji osiągnąć jej cele utrzymując stabilny poziom jakości działań). Publikacja opisuje także kulturę uczenia i rozwoju przywódców i managerów służb społecznych na podstawie przykładów pochodzących z Wielkiej Brytanii i Austrii oraz zajmuje się wyzwaniami, przed którymi stoją przywódcy i managerowie podczas zmagania się ze zmianami, których tłem jest kryzys gospodarczy, dotykając przy tym spraw związanych z ograniczeniami narzucanymi przez etykę oraz podkreślając wagę posiadania właściwego wsparcia.


Publikacja posiłkuje się też doświadczeniami dyrektorów oraz managerów wyższego szczebla pracujących w służbach społecznych, którzy są członkami grupy roboczej ESN „Przywództwo, skuteczność i innowacja”. Gdybym miał dać jakąś radę dyrektorom zarządzającym służbami podczas kryzysu, byłaby ona taka, że powinni oni opowiedzieć się po stronie idei, iż nadal można uczynić różnicę. Muszą oni bazować na swoich priorytetach, na interesie publicznym, a potem działać zgodnie z nimi, doradza Marie-Paule Martin-Blachais, Dyrektor Generalny Narodowego Obserwatorium Dzieci w Niebezpieczeństwie (ONED) we Francji.


Przywództwo w sektorze publicznym niesie ze sobą unikalny obowiązek szukania równowagi pomiędzy wartościami sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, a przeciwnymi im siłami politycznymi i ekonomicznymi, jak również konieczność zapewnienia rozliczalności i wysokiej efektywności służb publicznych. Inwestycje w budowę kultury ciągłej nauki i rozwoju, w której przywódcy i managerowie służb społecznych czują, że otrzymują odpowiednie wsparcie, jest niezbędne do zapewnienia, by służby społeczne będą mogły wylegitymować się lepszymi rezultatami działań, nawet w niesprzyjającym im klimacie politycznym i ekonomicznym.


Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi tego tematu, prosimy dołączyć do naszej dyskusji odbywającej się na portalu LinkedIn, która dotyczy efektywnej i sprawnej współpracy pomiędzy służbami.


Podstawą dla serii raportów pt. „Współczesne problemy w zarządzaniu publicznym służbami społecznymi w Europie” są prace grupy roboczej ESN „Przywództwo, skuteczność i innowacja”. W raportach wskazano cztery główne wyzwania dla dyrektorów służb społecznych i wyższych rangą specjalistów w całej Europie: Odpowiedzi na kryzys gospodarczy i oszczędności; Innowacje, badania oraz praktyka oparta na dowodach; Współpraca ze szkolnictwem, służbą zdrowia i służbą zatrudnienia: uznanie wspólnego celu; Przywództwo i zarządzanie w służbach społecznych.