Przejdź do treści

This article is also available in englishespañol, Deutsch, français, italiano, and polski.

W obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej ESN od trzech lat współpracuje z członkami w celu sprostania wspólnym wyzwaniom związanym z usługami społecznymi, dzielenia się wiedzą i przyczyniania się do rozwoju polityki. Celem było pomaganie służbom społecznym w dalszym ciągu poprawiać życie osób, za które ponoszą odpowiedzialność, w tym ich opiekę, ochronę i wsparcie. W Brukseli zebrano stu przedstawicieli z 27 krajów, aby dzielić się osiągnięciami i przyczynić się do kształtowania przyszłych tematów Sieci.

Wyzwania stojące przed profesjonalistami z zakresu usług socjalnych

Przed spotkaniem zapytaliśmy członków o aspekty reformy pomocy społecznej, które uważali za najważniejsze. Ich odpowiedzi wskazują, że zapewnienie jakości usług  świadczonych przez wszystkich usługodawców było najważniejszą kwestią. Drugą najważniejszą było mechanizm zapobiegania. Kenneth Nelsson z Uniwersytetu w Sztokholmie zbadał trendy, które miały wpływ na pomoc społeczną w ostatnich latach, w tym wzrost liczby prywatnych usługodawców i przeniesienie odpowiedzialności za usługi społeczne od szczebla krajowego do lokalnego. Profesor Nelsson zwrócił również uwagę na skutki kryzysu i trudne zadanie zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi, przy jednoczesnym utrzymaniu standardów jakościowych w ramach obecnych ograniczeń finansowych (co zostało udokumentowane przez ESN w 2015 r.).

Promowanie partnerstwa i innowacji

Jeśli chodzi o społeczne konsekwencje kryzysu, przedstawiciele publicznych służb społecznych w Europie stwierdzili, że rozwiązaniem problemu wykluczenia społecznego jest najistotniejszą kwestią, a następnie redukcja ubóstwa i niedostatku materialnego. W coraz bardziej skomplikowanym krajobrazie usług socjalnych, wraz ze wzrastającą liczbą usługodawców rywalizujących o umowy świadczenia usług, publiczne usługi społeczne w Europie próbowały poradzić sobie z wpływem kryzysu poprzez rozwój partnerstwa. Zwiększenie koncentracji na opiece społecznej i wdrożeniu innowacyjnych i obiecujących metod współpracy z użytkownikami usług jest głównym wyzwaniem.

Annette Scoppetta z Europejskiego Centrum Polityki Społecznej i Badań Naukowych mówiła o partnerstwach między sektorem prywatnym, publicznym a sektorem społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika sprawczego w odpowiedzi na wyzwania społeczne. Annette Scoppetta zilustrowała to przykładem z Austrii, TEP lub Terytorialne Pakty na Rzecz Zatrudnienia, między służbami zatrudnienia a służbami socjalnymi, pracującymi z organizacjami pracodawców i pracowników w celu wsparcia integracji na rynku pracy dorosłych osób.

Współpraca z użytkownikami

Kluczowym zagadnieniem wspólnym wszystkich dyskusji było to, jak zmienić tradycyjne - często bardziej paternalistyczne - sposoby pracy z użytkownikami usług, ich rodzinami i społecznościami w ogóle. Uczestnicy dyskutowali nad sposobami wdrażania koncepcji usług świadczonych przez osoby, koprodukcji usług i ekspertów poprzez wymianę doświadczeń i praktyk w trakcie dyskusji podczas małych grup dyskusyjnych. Grupy usłyszały przykłady najlepszych praktyk z całej Europy. Na przykład użytkownicy mogą być częścią sieci lub grup roboczych mających na celu poprawę obsługi usług dla rodzin, jak to ma miejsce w Kortrijku (Belgia) lub w kształtowaniu lokalnej polityki mieszkaniowej, podobnie jak w przypadku społeczności Traveller w Dublinie (Irlandia). Przedstawiono także przykłady organizacji prowadzonych przez użytkowników, oferujących same usługi i świadczące usługi, takie jak Inclusion Gloucestershire w Wielkiej Brytanii.

Stworzenie warunków, które umożliwiłyby użytkownikom korzystanie z usług w rzeczywistości nie jest zwolnione z wyzwań. Na przykład opracowanie zintegrowanego podejścia do świadczenia usług na podstawie indywidualnych potrzeb lub zapewnienia zaangażowania, chęci spojrzenia na innowacyjne i nowe sposoby świadczenia usług może być trudne do osiągnięcia. Kolejną kwestią jest zapewnienie odpowiednich zasobów na rozwój usług społecznościowych w czasach znacznych ograniczeń finansowych.