Przejdź do treści

W dniach 5-6 listopada w Manchesterze zorganizowaliśmy nasze doroczne seminarium dotyczące koncepcji opieki zintegrowanej. Uczestniczyło w nim powyżej setki uczestników z 24 krajów europejskich.

W większości krajów europejskich, gdy rozmowa zaczyna dotyczyć „integracji” zwykle ma się na myśli reorganizację struktury instytucji i lepsze nią zarządzanie - na przykład zorganizowanie jednej agencji odpowiedzialnej za zamawianie usług. Integrację można rozumieć także jako usprawnienie współpracy pomiędzy pracownikami różnych sektorów działających na rzecz tego samego klienta. W jeszcze innym rozumieniu, integracja to łączenie różnych źródeł finansowania za pomocą łączenia ze sobą budżetów lub tworzenia specjalnych zintegrowanych funduszy w celu wspierania konkretnych grup ze złożonymi potrzebami. Wszystkie te definicje są ważne i w ten czy inny sposób wszystkie oznaczają integrację, ale czy polepszają efekty działań na rzecz ludzi?


Definiowanie „integracji”

Z tego właśnie powodu, jeśli mamy użyć terminu „integracja” powinniśmy dysponować jakąś jednolitą definicją. W Europejskiej Sieci Społecznej (ESN) zdefiniowaliśmy „usługi zintegrowane” jako grupę usług, której kształt zależy od sektorów, grup docelowych i kontekstu zarządczego, które wdrażane są w celu osiągnięcia bardziej efektywnej koordynacji usług i poprawy efektywności dla ich użytkowników.

W związku z tym w trakcie seminarium wysłuchaliśmy licznych ekspertów, których wskazali, jak zmiany w organizacji pomocy mogą przynieść korzyść osobom, które z niej korzystają w miarę, jak pomoc staje się coraz bardziej holistyczna. Nowe, zintegrowane wsparcie wymaga nowych umiejętności i nowych sposobów pracy. W związku z tym powstają nowe role zawodowe, tworzone są nowe ścieżki kariery, i przeprowadzane są wspólne treningi dla pracowników różnych sektorów, co polepsza wzajemne zrozumienie w miarę, jak publiczne służby społeczne, szkolnictwo, służba zdrowia i służba pracy zaczynają coraz lepiej radzić sobie z integracją usług.

Przykłady integracji usług w Europie

W przypadku Manchesteru, reforma usług publicznych koncentruje się na następujących elementach: zintegrowanych, skoordynowanych i przygotowywanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami pakietach pomocowych; takim podejściu do zmiany zachowań, które bazuje na rodzinie; oraz wyboru stosowanego sposobu interwencji w zależności od dowodów. Ocena przeprowadzona po pierwszej fazie wdrażania programu tam „Rodziny w Kłopotach” pokazała, że 67% dzieci, które zostały zakwalifikowane jako potrzebujące pomocy, utraciły ten status w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia kluczowej interwencji pracownika (w porównaniu z około 50% w przypadku interwencji nie będące częścią programu).

W Andaluzji (Hiszpania) sieć zajmująca się wczesną interwencją na rzecz małych dzieci z problemami rozwojowymi stworzyło aplikację komputerową dostępną dla pracowników szkolnictwa, służby zdrowia i służb społecznych pracującą na rzecz takich dzieci. Narzędzie to umożliwia wszystkim pracownikom z tego regionu uzyskać dostęp do informacji na temat dziecka w celu zapewnienia ciągłości opieki i zapobieżenia sytuacjom, w których osoby są zmuszane do powtarzania tych samych informacji kolejnym pracownikom.

W Renfrewshire (Szkocja) zapewnienia wszystkich usług dziennych osobom dorosłym z problemami z nauką w tym samym miejscu wymagało wspólnego wysiłku zarówno służb społecznych, jak i pracowników odpowiedzialnych za organizację czasu wolnego. W jego wyniku stworzono miejsce, które stanowi platformę promującą zdrowy tryb życia oraz integrację, w tym integrację społeczną. Służby społeczne, służba zdrowia oraz partner z trzeciego sektora prowadzą wspólne działania w celu stworzenia dostępnej przestrzeni ogrodowej, gdzie dorośli z problemami z nauczaniem mogą uczestniczyć w szkoleniach oraz korzystać z szans na zatrudnienie i rozwój osobisty dzięki tamtejszej spółdzielni socjalnej.

W wielu centrach pracy w Niemczech, szereg instytucji zostało połączone w jedną agencję odpowiedzialną za dostarczanie usług (w tym tradycyjną pomoc dla osób szukających pracy, np. porady, doradztwo zawodowe i szkolenia), pomoc mieszkaniową, zdrowie psychiczne i pomoc w opiece nad dzieckiem. Dodatkowo, istnieje sieć współpracy łącząca w sobie szereg instytucji, w tym szkoły, biura imigracyjne, organizacje zajmujące się mieszkalnictwem, służby zajmujące się pomocą społeczną wśród młodych, stowarzyszenia pracodawców i organizacji należących do trzeciego sektora.

Przykładem z Finlandii jest integrator usług - Kotitori - który integruje wszystkie usługi dotyczące osób starszych dostępne w Tampere i dostarcza osobom korzystającym z usług porad pozwalających im wybrać te najbardziej odpowiednie. Jest to partnerstwo publiczno-prywatne, w którym firma prywatna dostarcza odpowiedniego oprogramowania, a gmina pokrywa koszty identyfikacji potrzeb i udzielania porad. Ewaluacja dokonana na podstawie ocen osób korzystających z usług wykazała, że są oni bardzo usatysfakcjonowani z sytuacji, w której integrator pomaga im uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych usług w jednym punkcie.

Podsumowując

Powyższe przykłady pokazują, że integracja dotyczy z pewnością zmian organizacyjnych, zarządczych, budżetowych, strukturalnych czy kulturowych – ale co najważniejsze, dotyczy ona ludzi. Istnieje potrzeba inwestowania w środowisko szkoleniowe, łączone szkolenia i rozwój umiejętności zawodowych, ale także w ludzką stronę relacji pomiędzy pracownikami, w tym w budowanie zaufania, wzajemne zrozumienie oraz wspólną ocenę potrzeb. Koniec końców celem jest zapewnienie tego, że ruch w kierunku integracji poprawi wyniki usług na rzecz ludzi oraz ich jakość życia.

Więcej na temat prac ESN związanych z integracją

Europejska Sieć Społeczna (ESN) współpracuje z instytutem Vilans zajmującym się opieką długoterminową w celu dokonania przeglądu współczesnej literatury i praktyk dotyczących usług zintegrowanych w Europie. Seminarium zorganizowane zostało w celu zgromadzenia uwag od członków ESN na temat wyników tych prac i połączenia ich w raport końcowy, który zostanie opublikowany na początku 2016 roku.

Źródła
Dowiedz się więcej na temat obecnej polityki dotyczącej usług zintegrowanych w Europie
Dowiedz się więcej na temat aktualnej literatury i badań dotyczących usług zintegrowanych w Europie