Przejdź do treści

W latach 2014-2017 Europejska Sieć Społeczna (ESN) wzywała do stworzenia bardziej lokalnej i społecznej perspektywy w ramach Europejskiego Semestru. Patrząc w przyszłość, chcielibyśmy wykorzystać Europejski Filar Praw Socjalnych (EPSR) w celu urzeczywistnienia tego planu. 


Wprowadzony w 2011 r. Europejski Semestr  jest corocznym cyklem koordynacji polityki między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE. W 2014 r. ESN utworzył Grupę Referencyjną, której zadaniem było zapewnienie wkładu lokalnych usług społecznych w Semestrze oraz zwrócenie uwagi na kwestie społeczne. W dniu 11 września 2017 r. w Brukseli odbyło się czwarte spotkanie grupy referencyjnej ESN, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele lokalnych publicznych służb socjalnych.


W ramach Europejskiego Semestru potrzebna jest szersza perspektywa społeczna.

Według Jeroena Jutte' a, szefa jednostki ds. zatrudnienia i aspektów społecznych europejskiego semestru w Komisji Europejskiej, w ciągu ostatnich kilku lat proporcja zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących kwestii społecznych i zatrudnienia utrzymywała się na stałym poziomie. Członkowie Grupy Referencyjnej podkreślili jednak, że w niektórych krajach brakuje CSR, które odpowiednio rozwiązywałyby problemy społeczne. Na przykład nie wydano dla Danii żadnej społecznej odpowiedzialności biznesu, zaniedbując wszelkie priorytety społeczne w kraju.


Ponadto około 40 % społecznych CSR dotyczy zatrudnienia, umiejętności i edukacji. Od 2014 r. do 2017 r. ESN wzywa do szerszego spojrzenia na kwestię włączenia społecznego, wykraczającego poza kwestie zatrudnienia.


Grupa referencyjna skrytykowała również nieodpowiedniość CSR, które często podchodzą do problemów z czysto ekonomicznego punktu widzenia lub nie dostrzegają niektórych niuansów w danej kwestii. Na przykład Irlandczycy wypowiadający się stwierdzili, że bardziej zintegrowane podejście do CSR dla Irlandii w zakresie mieszkalnictwa socjalnego byłoby korzystne. Sugerowali oni, że powinno się go ograniczyć nie tylko do zapewnienia mieszkań socjalnych, ale również do szerszego zakresu usług wsparcia, które mogą mu towarzyszyć.


Konieczne jest większe zaangażowanie władz lokalnych.

Kolejnym głównym tematem poruszanym przez ESN w latach 2014-2017 był brak uznania władz lokalnych i regionalnych w ramach Europejskiego Semestru, które często są ostatecznie odpowiedzialne za wdrażanie polityki. Nadal jest to problem, a większe zaangażowanie szczebla lokalnego jest konieczne. Grupa referencyjna wysunęła nawet sugestię, że niektóre CSR mogą zostać sformułowane specjalnie w celu ukierunkowania działań na władze lokalne w ramach tego procesu zaangażowania.


Europejski filar praw socjalnych jest nową szansą na wzmocnienie społecznego wymiaru Europejskiego Semestru.

Proponowany EPSR zajmował istotne miejsce podczas dyskusji na spotkaniu. Jeroen Jutte i Istvan Vanyolos z Komisji Europejskiej wyjaśnili, że zasady zawarte w EPSR będą w dużej mierze wdrażane w ramach Europejskiego Semestru. EPSR stanowi, zatem istotną okazję do podniesienia kwestii społecznych i uspołecznienia europejskiego Semestru. 


W przyszłości grupa referencyjna podkreśliła, że dla wszystkich państw członkowskich UE ważne będzie wspólne zrozumienie zasad EPSR. Grupa referencyjna powtórzyła również główne przesłania ESN zawarte w dokumencie "Ku Europie obywateli - Europejska Sieć Społeczna - odpowiedź na konsultacje w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych", w którym wezwano do uznania obowiązku opieki nad jednostkami przez całe ich życie spoczywającego na władzach lokalnych oraz do objęcia prawami socjalnymi wszystkich osób, a nie tylko osób zatrudnionych.


W latach 2014-2017 Grupa Referencyjna ESN ds. Europejskiego Semestru dostarczyła cennych informacji na temat problemów społecznych i wyzwań, z jakimi spotyka się na szczeblu lokalnym. Oczywiste jest jednak, że można zrobić więcej w celu połączenia Komisji Europejskiej z usługami socjalnymi świadczonymi przez władze lokalne. ESN ma nadzieję, że w przyszłych cyklach semestru ocena wdrażania niektórych zasad EPSR zwiększy znaczenie wymiaru społecznego i rozszerzy zalecenia poza obszar zatrudnienia. Jesienią tego roku ESN opublikuje swoje sprawozdanie z Europejskiego Semestru 2017, które dostarczy Komisji Europejskiej opartej na faktach analizy wyzwań, przed jakimi stoją usługi socjalne w trakcie przygotowań do cyklu Semestru 2018.


Zasoby